Merhaba Misafir

Okula aidiyet duygusu ve eğitim öğretim yaşantısında stresle başa çıkma arasındaki ilişkinin incelenmesi

PDF

Öğrencilerin okulda değerli olduğu ve desteklendiğine ilişkin algıları okul aidiyeti olarak kavramsallaştırılmaktadır. Bu çalışmada Okula Aidiyet Duygusu (OAD) ile Eğitim-Öğretim Yaşantılarındaki Stresle Başa Çıkma (EÖYSBÇ) biçimleri arasındaki ilişki ve bu iki değişkenin bazı demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmanın evrenini Uşak ilinde 22 lisede öğrenim gören lise öğrencileri, örneklemini ise Uşak’ta öğrenim gören üç farklı liseden yaşları 14-17 arasında değişen toplam 470 öğrenci oluşturmaktadır. Katılımcıların %42.1’i kız (198), %57.9’u (272) erkektir. Veri toplama aracı olarak Okula Aidiyet Duygusu (OAD) ve Eğitim-Öğretim Yaşantılarındaki Stresle Başa Çıkma (EÖYSBÇ) Ölçekleri kullanılmıştır. Analizlerde bu ölçeklerin geçerli ve güvenilir olduğu görülmüştür. OAD ve EÖYSBÇ Ölçeği puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı orta düzeyde pozitif bir ilişki bulunmuştur. OAD puanlarının yaşa, sınıf düzeyine, öğrencilerin başarı düzeyine, aileyle iletişim düzeyine göre; EÖYSBÇ puanlarının cinsiyete, öğrenim görülen bölüme, sınıf düzeyine, öğrencilerin başarı düzeyine, aileyle iletişime göre, istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği bulunmuştur. Araştırmanın bulgularına göre öğrencilerin Okula Aidiyet Duygularının desteklenmesi Eğitim-Öğretim Yaşantılarındaki Stresle Başa Çıkmalarının desteklenmesi açısından önemlidir.

Yayınlandığı Kaynak : Sosyal Bilimler Dergisi (SOBİDER)
  • Yıl : 2020
  • DOI : 10.29228/SOBIDER.42085
  • Cilt : 7
  • Sayı : 45
  • eISSN : 2149-0821
  • Sayfa Aralığı : 327-354
  • IO Kayıt No : 112017
  • Yayıncı : Doç. Dr. Özcan Bayrak