Merhaba Misafir

Öğrencilerin serbest zaman etkinliklerinden tatmin olma düzeylerinin incelenmesi

PDF

Bu çalışmada spor bilimleri fakültesi 4.sınıf öğrencilerinin aktif veya pasif olarak katıldıkları serbest zaman etkinliklerinden tatmin olma düzeyleri belirlenecektir. Böylelikle tatmin olma düzeylerinin bazı değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği de incelenecektir. Araştırmayı Fırat Üniversitesi spor bilimleri fakültesinde öğrenim gören toplam 233 öğrenci grubu oluşturmaktadır ve bu öğrenciler tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Araştırmada veri toplamak amacıyla kişisel bilgi formu ve 39 soru maddesinden oluşan “Serbest Zaman Tatmin” ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 22. (Statistical Package for Social Sciences) programı kullanılarak analiz edilmiştir. Anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Sonuç olarak öğrencilerin aylık gelirleri, katılımcıların serbest zaman etkinliklerine katılım sıklığı, üniversitenin sağladığı rekreatif imkan yeterliliği ile serbest zaman tatmin ölçek alt boyutları arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Diğer yandan, cinsiyet, yaş, bölüm, sahip olduğu serbest zaman süresi (haftalık-saat) ve serbest zaman etkinliklerine kimlerle katılım gerçekleştirildiği değişkenleri ile serbest zaman tatmin ölçek alt boyutları arasında anlamlı farklılıklara rastlanmamıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Sosyal Bilimler Dergisi (SOBİDER)
  • Yıl : 2020
  • DOI : 10.29228/SOBIDER.41985
  • Cilt : 7
  • Sayı : 45
  • eISSN : 2149-0821
  • Sayfa Aralığı : 282-293
  • IO Kayıt No : 112006
  • Yayıncı : Doç. Dr. Özcan Bayrak