Merhaba Misafir

Kurumsal Yönetim Endeksinde yer alan ve yer almayan işletmelerde finansal performansın getiri üzerindeki etkisinin incelenmesi

PDF

Son yıllarda oldukça önem kazanmış bir kavram olan kurumsal yönetim; iyi yönetim uygulamaları olarak anılmakta ve işletmelere ciddi avantajlar yaratmaktadır. Kurumsal yönetim kavramı ile finansal performansın getirilere olan etkisini araştıran bu çalışmada; inceleme kapsamında yer alan işletmeler iki grup halinde ele alınmıştır. Birinci grupta BİST Kurumsal Yönetim (XKURY) Endeksinde yer alan, ikinci grupta ise BİST Kurumsal Yönetim Endeksinde yer almayan işletmeler bulunmaktadır. Bu iki işletme grubuna ait finansal oranların hisse senedi getirileri üzerindeki etkisini analiz edip, bir farklılık olup olmadığını tespit edip karşılaştırmak çalışmanın temel çıkış noktasını oluşturmaktadır. Çalışmada likidite, etkinlik, kârlılık ve piyasa ölçümleri olarak 14 finansal oran, 1 tane de kontrol değişkeni kullanılmıştır. Analizlerde işletmelerin 2013-2018 dönemine ait yıllık verileri kullanılmıştır. İnceleme döneminde verileri sürekli olan toplam 190 işletme araştırma kapsamında yer almaktadır. Bu işletmelerin 39’u Kurumsal Yönetim Endeksinde yer alan, 151’i ise Kurumsal Yönetim Endeksinde yer almayan işletmelerden oluşmaktadır. İşletmelere ait finansal oranlar ile kontrol değişkeni bağımsız, hisse senedi getirileri ise bağımlı değişken olarak alınarak iki farklı regresyon modeli ile analiz edilmiştir. Yapılan analizlerden elde edilen sonuçlara göre; Kurumsal Yönetim Endeksinde yer alan işletmelere ait finansal oranların hisse senedi getirilerini %13,7 oranında açıklarken, Kurumsal Yönetim Endeksinde yer almayan işletmelerde ise aynı finansal oranlar şirketlerin hisse senedi getirilerini açıklama oranı %4,9 olduğu tespit edilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : MANAS Journal of Social Studies
  • Yıl : 2020
  • Cilt : 9
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1624-7215
  • Sayfa Aralığı : 1059-1069
  • IO Kayıt No : 111318
  • Yayıncı : Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi