Merhaba Misafir

Geçiş ekonomilerine yönelik doğrudan yabancı yatırımın belirleyicileri

PDF

Sovyetler Birliğinin çöküşüyle birlikte piyasa ekonomisine uyum sağlama sürecine giren geçiş ekonomileri son dönemde dünya doğrudan yabancı sermaye akımından aldığı payı hızla artırmıştır. 2016 yılında, gelişmekte olan ülkelere yönelik doğrudan yabancı yatırım %14 azalırken, geçiş ekonomilerine yönelik doğrudan yabancı yatırımda %81 artış yaşanmıştır. Bu doğrultuda, çalışmanın temel amacı 24 Geçiş Ekonomisine yönelik doğrudan yabancı yatırımın belirleyicilerinin ampirik olarak araştırılmasıdır. Etkisi araştırılan değişkenler; gelir, dışa açıklık oranı, enflasyon, doğal kaynaklar, altyapı, kurumsal yapı, ücretler ve kümelenmedir. Araştırma 2001-2015 dönemini kapsamakta ve yıllık veri kullanılmaktadır. Çalışmada panel veri analizi yaklaşımı kullanılmaktadır. Analiz sonuçlarına göre; gelir, enflasyon, doğal kaynaklar, kurumsal yapı ve kümelenmenin doğrudan yabancı yatırım üzerinde pozitif etkisi bulunmaktadır. Bununla birlikte, altyapı ve doğrudan yabancı yatırım arasında ise negatif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : MANAS Journal of Social Studies
  • Yıl : 2020
  • Cilt : 9
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1624-7215
  • Sayfa Aralığı : 858-871
  • IO Kayıt No : 111282
  • Yayıncı : Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi