Merhaba Misafir

Değerler eğitimi dersine yönelik sınıf eğitimi öğretmen adaylarının görüşleri

PDF

Bu çalışmada, Değerler Eğitimi dersini alan sınıf öğretmeni adaylarının derse ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Çalışma grubunu, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi 4. sınıfta öğrenim gören ve değerler eğitimi dersini alan, 5 kız ve 3 erkek olmak üzere, 8 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Ders, ilk 6 hafta teorik ağırlıklı olmak üzere teorik ve uygulamalı olarak yürütülmüş, diğer 8 haftada ise öğretmen adaylarının yaparak yaşayarak öğrenmeyi esas alarak hazırlamış oldukları aktif öğretim yöntem ve tekniklerine dayalı etkinliklerle işlenmiştir. Dönem sonunda dersi tamamlayan öğretmen adaylarıyla odak grup görüşmesi yapılmıştır. Odak grup görüşmesinden elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen veriler çerçevesinde, öğretmen adayları değerler eğitiminin önemine ve toplumların geleceğindeki yerine vurgu yapmaktadırlar. Bununla birlikte değerler eğitimi dersinin teorik ve uygulamalı bir biçimde yürütülmesi gerektiğini ifade etmektedirler. Özellikle öğrenciyi aktif hale getirecek öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanılması gerektiği sıklıkla vurgulanmaktadır. Öğretmenlik lisans programında bu dersin ilk yıllarda özellikle 1.sınıfta okutulmasını da önermeleri dikkate değer bir bulgudur. Elde edilen veriler doğrultusunda, değerler eğitimi dersini hem teorik hem uygulamalı olarak alan öğretmen adaylarının bu derse ve dersle ilgili süreçlere ilişkin önerileri, değerler eğitimi ile ilgilenen tüm eğitimcilere yol gösterebilir.

Yayınlandığı Kaynak : MANAS Journal of Social Studies
  • Yıl : 2020
  • Cilt : 9
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1624-7215
  • Sayfa Aralığı : 809-821
  • IO Kayıt No : 111268
  • Yayıncı : Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi