Merhaba Misafir

Kardeş durumu ve mutluluk: Çanakkale'de lise öğrencileri üzerine bir araştırma

PDF

Mutluluk çok eskiden beri merak edilen bir konudur. Mutluluğun tanımı ve mutluluğa nasıl ulaşıla-bileceği çok eski dönemlerden beri sorgulanmaktadır. Mutluluğun temelinde sosyal iletişim ve etkileşim düzeyinin olduğu belirtilmektedir. Kişilerin en temel etkileşim ve iletişim alanları aileleridir. Bu çalışmada, lise öğrencilerinin kardeş durumuna (kardeş sayısı, cinsiyeti, yaş düzeyi) göre mutluluk düzeylerinin farklılaşma durumu araştırılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Çanakkale merkez ilçesinde bir ortaöğretim kurumunda öğrenimlerine devam etmekte olan 489 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında Hills ve Argyle tarafından geliştirilmiş ve Doğan ve Sapmaz (2012) tarafın-dan Türkçeye uyarlaması gerçekleştirilen “Oxford Mutluluk Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin iç tutarlılığını belirleme amacıyla yapılan analizde Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı 0,76 olarak hesaplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistik çözümleme yöntemlerinden yararlanılarak SPSS istatistik programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, kardeş sayısına göre mutluluk puanları arasında anlamlı bir farklılık görülmezken, kardeş cinsiyet durumu ve yaş durumuna göre ise anlamlı farklılık saptanmıştır. Katılımcılardan kız kardeşi olanların ve diğer kardeşler-ine kıyasla küçük olanların diğerlerine kıyasla çok daha mutlu oldukları bulunmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : MANAS Journal of Social Studies
  • Yıl : 2020
  • Cilt : 9
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1624-7215
  • Sayfa Aralığı : 798-808
  • IO Kayıt No : 111266
  • Yayıncı : Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi