Merhaba Misafir

Öğretmenler arasında mesleki işbirliğine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi

PDF

Bu araştırmanın amacı, öğretmenler arasında mesleki işbirliği konusunda öğretmenlerin tutumlarını belirlemede kullanılabilecek bir ölçek geliştirmektir. Araştırmada ölçeğin yapı geçerliğinin belirlenmesi için yapılan açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) için iki farklı gruptan veri toplanmıştır. Birinci çalışma grubunda okulöncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerinden oluşan 273 kişi, ikinci çalışma grubunda ise 164 kişi bulunmaktadır. AFA sonucunda ölçeğin tek faktörlü ve 13 maddeden oluşan bir yapıda olduğu belirlenmiştir. Bu tek faktörün açıkladığı varyans oranı % 41.10’dur. Bu yapı DFA ile doğrulanmıştır. DFA ile hesaplanan uyum iyiliği indeksleri şöyledir: χ2/sd=1,475, GFI=.952, AGFI=.933, IFI=.972, RMR=.025, CFI=.971, NFI=.917, RMSEA=.042. Ölçeğin Cronbach’s Alfa iç tutarlılık katsayısı .87’dir. Sonuç olarak, öğretmenler arası mesleki işbirliği konusunda öğretmenlerin tutumlarını belirlemede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir veri toplama aracı geliştirilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : MANAS Journal of Social Studies
  • Yıl : 2020
  • Cilt : 9
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1624-7215
  • Sayfa Aralığı : 731-740
  • IO Kayıt No : 111251
  • Yayıncı : Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi