Merhaba Misafir

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yaratıcı dramanın bir öğretim yöntemi olarak kullanımına ilişkin görüşleri

PDF

Bu çalışma, Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Sosyal bilgiler dersinde yaratıcı dramanın bir öğretim yöntemi olarak kullanımına ilişkin görüşlerinin ortaya konulmasını amaçlamaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Doğu Anadolu bölgesinde bir devlet üniversitesinin, Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda eğitim gören 4. sınıf 42 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak görüşme tekniğinin kullanıldığı bu araştırmada, verilerinin çözümlenmesinde içerik analizi ve betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma neticesinde elde edilen genel bulgular öğretmen adaylarının yaratıcı drama kavramına ilişkin tanımlarının farklılaştığını göstermektedir. Öğretmen adaylarının çoğunluğu yaratıcı dramayı doğaçlamaya dayalı gösteri yöntemi olarak tanımlamıştır. Araştırmadan elde edilen diğer bulgular öğretmen adaylarının Sosyal bilgiler dersinde yaratıcı drama yönteminin kullanılması yönünde büyük oranda olumlu bir tutuma sahip olduğunu ve yaratıcı drama yöntemi konusunda aldıkları eğitimi yeterli görmediğini de ortaya koymaktadır. Aynı zamanda öğretmen adayları yaratıcı drama yöntemini meslek hayatlarında uygularken çeşitli sorunlarla karşılaşabileceğini belirtmişlerdir. Son olarak bulgular öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun meslek hayatlarına başladıklarında bu yöntemi kullanmak istediklerini göstermektedir.

Yayınlandığı Kaynak : MANAS Journal of Social Studies
  • Yıl : 2020
  • Cilt : 9
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1624-7215
  • Sayfa Aralığı : 709-718
  • IO Kayıt No : 111240
  • Yayıncı : Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi