Merhaba Misafir

Bir simülasyon olarak eğitim ve eğitim programları

PDF

Günümüzdeki en etkili medya kuramcılarından birisi olan Fransız post modern yazar Jean Baudrillard modern kitle iletişim araçlarının etkisinin diğer teknolojilerin etkisinden daha farklı ve derin olduğunu vurgulamıştır. Baudrillard’a göre, kitle iletişiminin özellikle de televizyon gibi elektronik medyanın gelişi tam da yaşamlarımızın niteliğini değiştirmiştir. Televizyon bize yalnızca dünyayı göstermez, giderek içinde yaşadığımız dünyanın aslında ne olduğunu belirler. Benzer şekilde, Fransız düşünür Jean Baudrillard’ın geliştirdiği “Simülasyon Kuramı” bu olguları kültürel simgesel sistemi anlamada simülakr kavramıyla açıklamıştır. Buna göre, gerçekliğin “gibiliği” ya da gözükmesi, sosyal yaşamı düzenlemektedir. Simülakr, toplumun kendisini, çevresini nasıl anladığını belirleyen kategorilerle birlikte bir gerçeklik ilkesi sunmaktadır. Simülakrlar statükoyu sürdürmek ve yeniden üretmek anlamında kurumsal uygulamalar düzenlemektedir. Simülakr tarihsel olarak yavaş yavaş gelişir. Baudrillard, “Simulacra and Simulation” adlı eserinde eğitimin olmadığını sadece ileri kapitalizmde doğabilecek eşitsizlikleri maskeleyen bir eğitim simülasyonu olduğunu vurgulamıştır. Bu bağlamda “eğitim programları bir simülakr olarak ele alınabilir mi?” sorusu bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Araştırmada önce Baudrillard felsefesi incelenecektir. İkinci aşamada ise eğitimde program geliştirmede ihtiyaç analizi açısından Baudrillard’ın görüşleri ele alınacaktır. Üçüncü aşamada ise program geliştirmenin ekonomik, sosyal ve felsefi temelleri açısından Baudrillard’ın görüşleri ele alınacaktır. Son olarak ise program geliştirme modelleri açısından Baudrillard’ın görüşleri incelenecektir. Çalışma sonuçları literatürle tartışıldıktan sonra konuyla ilgili öneriler belirtilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Yıl : 2020
  • DOI : 10.24106/kefdergi.3929
  • Cilt : 28
  • ISSN : 2147-9844
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2147-9844
  • Sayfa Aralığı : 1583-1599
  • IO Kayıt No : 110847
  • Yayıncı : Kastamonu Üniversitesi