Merhaba Misafir

Argümantasyon uygulamalarının 5. sınıf öğrencilerinin madde ve değişim ünitesi başarılarına ve bireysel değişimlerine yansıması

PDF

Çalışmada argümantasyon uygulamalarının ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin “Madde ve Değişim” ünitesi başarılarına etkisi ve bu süreç sonunda öğrencide meydana gelen değişimler incelenmiştir. Araştırmanın modelini deneysel araştırma modellerinden ön test - son test kontrol gruplu yarı deneysel desen oluşturmaktadır. Çalışma 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Türkiye’nin Kuzeybatısında bulunan bir ortaokulun iki farklı beşinci sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Sınıflar-dan biri deney grubu diğeri ise kontrol grubu olarak çalışma öncesinde rastgele belirlenmiştir. Kontrol grubunda Fen Bilimleri dersleri düz anlatım, soru cevap, gösteri deneyleri gibi sıklıkla kullanılan öğretim yöntemleriyle gerçekleştirilmiştir. Deney grubunda ise dersler araştırma-sorgulamayı temel alan argümantasyon etkinlikleri ile yürütülmüştür. Uygulama, toplamda beş hafta sürmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak çoktan seçmeli ve açık uçlu sorulardan oluşan ünite tabanlı başarı testi ve yarı yapılandırılmış görüşme soruları kullanılmıştır. Uygulamaların tamamlanmasının ardından öğrencilere başarı testi uygulanmış, deney ve kontrol gruplarından altışar olmak üzere toplam 12 öğrenci ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen nicel verilere ilişkisiz örneklemler t-testi ve tek faktörlü ANCOVA analizleri uygulanırken nitel veriler tematik analiz ile değerlendirilmiş-tir. Sonuç olarak testte yer alan çoktan seçmeli, açık uçlu sorular ve test toplam puanlarının argümantasyon etkinliklerine katılan deney grubu öğrencileri lehine anlamlı bir şekilde farklılaştığı belirlenmiştir. Ayrıca deney grubundaki öğrenciler süreç sonunda daha iyi öğrendiklerini, öğrendikleri bilgilerin kalıcı olduğunu, fen bilimleri dersini sevdiklerini ve öz güvenlerinin arttığını belirtmişlerdir.

Yayınlandığı Kaynak : Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Yıl : 2020
  • DOI : 10.24106/kefdergi.4043
  • Cilt : 28
  • ISSN : 2147-9844
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2147-9844
  • Sayfa Aralığı : 1407-1417
  • IO Kayıt No : 110758
  • Yayıncı : Kastamonu Üniversitesi