Merhaba Misafir

Ortaokul Türkçe derslerinde kültür aktarımına yönelik uygulamalar

PDF

Küreselleşmenin yoğun bir şekilde hissedilip ulusal kültürlerin baskı altında olduğu günümüzde milli kültürümüzü koruma ve gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğumuz daha da önem kazanmaktadır. Bu anlamda Türkçe öğretmenlerine çok önemli görevler düşmektedir. Onların kültür aktarımına yönelik bakış açıları, kültür aktarımı konusunda gerçekleştirdikleri uygulamalar ve bu süreçte yararlandıkları kaynaklar belirlenmelidir. Bu anlamda bir durum tespitinin yapılması ve süreçte belirlenen sorunların gözler önüne serilerek çözüm önerilerinin sunulması büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada Türkçe derslerinde kültürel mirasımızın aktarımına yönelik öğretmenlerin görüşleri ve uygulamaları ele alınmıştır. Araştırma nitel araştırma modelinde bir durum çalışması olarak desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu Kayseri merkez ilçelerinde görev yapan ve farklı mesleki tecrübeye sahip on üç Türkçe öğretmenidir. Çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilen veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Ulaşılan bulgulara göre öğretmenlerin çoğu kültür aktarımının amacını milli, manevi değerleri kazandırmak ve toplumsal uyumu kolaylaştırmak olarak ifade etmişlerdir. Drama, tarihi şahsiyetleri tanıtma, kültürel konularda metin ve şiir yazdırma, türküler ve türkülerin hikâyelerini inceleme bu anlamda en sık gerçekleştirilen sınıf içi uygulamalardır. Kitaplar ve internet kültür aktarımında öğretmenlerin en sık başvurdukları kaynaklar olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğretmenlerin tamamı ders kitaplarını kültür aktarımı noktasında yetersiz bulmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Yıl : 2020
  • DOI : 10.24106/kefdergi.4017
  • Cilt : 28
  • ISSN : 2147-9844
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2147-9844
  • Sayfa Aralığı : 1380-1389
  • IO Kayıt No : 110750
  • Yayıncı : Kastamonu Üniversitesi