Merhaba Misafir

Sosyal bilgiler öğretimi bağlamında ilkokul öğrencilerinin doğaya yönelik algılarının metaforlar yoluyla incelenmesi

PDF

İlkokul düzeyinde doğa eğitimi bir ders olarak yer almamaktadır. Ancak doğa eğitimi ile ilgili konular Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri derslerinin ünite ve öğrenme alanlarına serpiştirilmiştir. Öğrencilerin doğa ile ilgili sorunlara duyarlılık göstermesi ve doğa sevgisi kazanması Sosyal Bilgiler öğretiminin vatandaşlık becerileri ve değerleri arasında yer almaktadır. Bu bakımdan öğrencilerin doğaya ilişkin algılarının belirlenerek öğretim sürecinde bunlardan yararlanılması önemli görülmüştür. Bundan dolayı araştırmada ilkokul öğrencilerinin doğaya ilişkin sahip oldukları algıların metaforlar aracılığı ile incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseni ve örneklem seçiminde ölçüt örneklem tekniği kullanılmıştır. Buna göre 2018- 2019 eğitim öğretim yılında ilkokul 4. sınıfta öğrenim gören 151 öğrenci araştırmaya katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak öğrencilere “doğa......... gibidir. Çünkü..........” ifadesinin yer aldığı form dağıtılarak onların doğaya ilişkin algıları belirlenmeye çalışılmıştır. Öğrenciler tarafından doldurulan formlar toplanmış ve elde edilen verilerin analizinde içerik analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre ilkokul öğrencileri “doğa” kavramı ile ilgili 54 geçerli metafor üretmiştir. Bu metaforlar özellikleri bakımında 12 kavramsal kategori altında toplanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular öğrencilerin doğaya yönelik algılarının belirlenmesinde metaforların oldukça işlevsel özelliklerinin olduğunu ve Sosyal Bilgiler öğretimi açısından önemli veriler sağladığını ortaya koymaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Yıl : 2020
  • DOI : 10.24106/kefdergi.3960
  • Cilt : 28
  • ISSN : 2147-9844
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2147-9844
  • Sayfa Aralığı : 1357-1365
  • IO Kayıt No : 110736
  • Yayıncı : Kastamonu Üniversitesi