Merhaba Misafir

Aile özellikleri ve mutluluk: Çanakkale’de lise öğrencileri üzerine bir araştırma

PDF

Mutluluk çok eskiden beri merak edilen bir konudur. Mutluluğun tanımı ve mutluluğa nasıl ulaşılabileceği çok eski dönemlerden beri sorgulanmaktadır. Mutluluğun temelinde sosyal iletişim ve etkileşim düzeyinin olduğu belirtilmektedir. Kişilerin en temel etkileşim ve iletişim alanları aileleridir. Bu çalışmada, lise öğrencilerinin aile özelliklerine (aile yapısı, anne-baba tutumu, aile gelir düzeyi, ailece geçirilen zaman) göre mutluluk düzeylerinin farklılaşma durumu araştırılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Çanakkale merkez ilçesinde bir ortaöğretim kurumunda öğrenimlerine devam etmekte olan 489 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında Hills ve Argyle tarafından geliştirilmiş ve Doğan ve Sapmaz (2012) tarafından Türkçeye uyarlaması gerçekleştirilen “Oxford Mutluluk Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin iç tutarlılığını belirleme amacıyla yapılan analizde Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı 0,76 olarak hesaplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistik çözümleme yöntemlerinden yararlanılarak SPSS istatistik programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; ailenin yapısına, anne babanın çocuklarına yönelik tutumlarına, aile gelir düzeylerine göre mutluluk puanları anlamlı bir farklılık gösterirken, ailece geçirilen zamana göre ise mutluluk puanları anlamlı farklılık göstermemiştir. Geniş, demokratik, orta gelir düzeyine sahip ailelerin çocuklarının diğerlerine kıyasla çok daha mutlu oldukları bulunmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Yıl : 2020
  • DOI : 10.24106/kefdergi.3855
  • Cilt : 28
  • ISSN : 2147-9844
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2147-9844
  • Sayfa Aralığı : 1296-1306
  • IO Kayıt No : 110710
  • Yayıncı : Kastamonu Üniversitesi