Merhaba Misafir

Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile kütüphane alışkanlıklarının incelenmesi

PDF

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının kütüphane kullanma alışkanlıklarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri üzerindeki etkisinin incelemesidir. Tarama modelinde gerçekleştirilen bu araştırma toplam 692 öğretmen adayının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, Coşkun Diker (2009) tarafından geliştirilen “Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Ölçeği” ile öğretmen adaylarının kütüphane alışkanlıklarını belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanmış bilgi formu kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde öğretmen adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimi Ölçeği’nden elde edilen puanların kütüphane alışkanlıklarına göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için Kruskal Wallis H-testi kullanılmıştır. Aynı zamanda Kruskal Wallis H-testi sonucunda elde edilen anlamlı farklılıkların istatistiksel açıdan hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla ikili gruplar arasında Mann Whitney U-testinden yararlanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin; kütüphaneyi kullanma sıklığına, okudukları kitap sayısına, kütüphaneyi kullanmayı engelleyen faktörlere göre değişim gösterdiği tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda yaşam boyu öğrenme eğilimi ile kütüphane alışkanlıklarının tüm öğrenim kademelerinde yüksek düzeye getirilebilmesine yönelik uygulamalar yapılması önerilebilir.

Yayınlandığı Kaynak : Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Yıl : 2020
  • DOI : 10.24106/kefdergi.3853
  • Cilt : 28
  • ISSN : 2147-9844
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2147-9844
  • Sayfa Aralığı : 1281-1295
  • IO Kayıt No : 110709
  • Yayıncı : Kastamonu Üniversitesi