Merhaba Misafir

Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme yaklaşımının ilkokul öğrencilerinin akademik başarılarına ve argümantasyon kalite düzeylerine etkisi

PDF

Bu çalışmanın amacı, Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme (ATBÖ) yaklaşımının dördüncü sınıf öğrencilerinin “Kuvvetin Etkileri” ünitesindeki başarıları üzerindeki etkisini ve ATBÖ yaklaşımı ile işlenen derslerde öğrencilerin yazılı argümantasyon kalite düzeylerini incelemektir. Araştırmada, nicel araştırma yöntemlerinden, ön-test son-test kontrol gruplu yarı deneysel araştırma deseni kullanılmıştır. Bu çalışma, 2017–2018 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde Konya ilinde bulunan bir ilkokulda gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya, dördüncü sınıfta öğrenim görmekte olan toplam 45 öğrenci katılmıştır. Veri toplama araçları olarak “Kuvvetin Etkileri Ünitesi Başarı Testi” ve “Holistik Argüman Puanlama Ölçeği” kullanılmıştır. Yapılan ANCOVA analizi sonucunda deney grubu lehine anlamlı bir fark görülmüştür. Bulgular, ATBÖ yaklaşımın öğrencilerin “kuvvetin etkileri” ünitesinde başarılarını olumlu etkilediğini göstermektedir. Deney grubundaki öğrencilerin yazılı argümantasyon kalite düzeyini tespit edebilmek için öğrenci etkinlik raporları incelenmiş ve incelenen genel toplam puanların ortalaması ışığında “orta düzey” bir kalitede olunduğu sonucuna ulaşılmıştır. ATBÖ yaklaşımının kullanılması ile öğrencilerin yazılı argümantasyon kalite düzeylerini arttırmanın mümkün olacağı söylenebilir. Dolayısıyla yazılı argümantasyon kalite düzeyinin artması ile öğrencilerin akademik başarılarının da artacağı öngörülmüştür. Bu bağlamda, ATBÖ yaklaşımının ilkokulda hatta eğitim fakültelerinde öğretmen yetiştirme programlarında kullanılması önerilmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Yıl : 2020
  • DOI : 10.24106/kefdergi.3785
  • Cilt : 28
  • ISSN : 2147-9844
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2147-9844
  • Sayfa Aralığı : 1253-1267
  • IO Kayıt No : 110688
  • Yayıncı : Kastamonu Üniversitesi