Merhaba Misafir

Cumhuriyet Dönemi Türkçe Dersi Öğretim Programlarında (1924-2018) dil becerilerinin öğretiminde kullanılan tekniklerin incelenmesi

PDF

Bu çalışma, Cumhuriyet Dönemi Türkçe Dersi Öğretim Programlarında temel dil becerilerinin öğretiminde kullanılan teknikleri belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, 1924-2018 yılları arasında yayınlanan ilk ve orta öğretim Türkçe dersi programları çalışmanın veri kaynağı olarak belirlenmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi tekniğinin araştırmanın merkezinde kullanıldığı bu çalışmada, ilgili programlarda temel dil becerilerinin öğretiminde kullanılan teknikler iki alan uzmanı tarafından içerik analizi yapılarak incelenmiştir. Elde edilen bulgular betimsel istatistiki veriler aracılığıyla tablolaştırılmış, bulgulara ilişkin ifadeler ortaya konmuştur. Çalışma sonucunda, programlarda temel dil becerileri arasından en çok okuma becerisine ilişkin öğretim tekniklerine yer verildiği, bu beceriyi sırasıyla yazma, konuşma ve dinleme becerisinin takip ettiği görülmüştür. Programlarda başvurulan tekniklere ilişkin bulgulara bakıldığında, okuma becerisinin öğretiminde öne çıkan tekniklerin edebi metin okuma ve sesli okuma; yazma becerisinde serbest yazma; dinleme becerisinde katılımsız dinleme ve konuşma becerisinde ise serbest konuşma tekniğinin kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular, ilgili literatür ile desteklenerek tartışılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Yıl : 2020
  • DOI : 10.24106/kefdergi.3642
  • Cilt : 28
  • ISSN : 2147-9844
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2147-9844
  • Sayfa Aralığı : 1168-1180
  • IO Kayıt No : 110601
  • Yayıncı : Kastamonu Üniversitesi