Merhaba Misafir

Üniversite öğrencilerinde kariyer uyumluluğunun yordanmasında psikolojik ihtiyaçlar ve azmin rolü

PDF

Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin kariyer uyumluluklarının yordanmasında psikolojik ihtiyaçlar ve azmin rölünü incelemektir. Araştırma yordayıcı korelasyonel desene göre dizayn edilmiştir. Yordayıcı korelasyonel araştırmalar değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenip, değişkenlerin birin-den yola çıkılarak diğerinin yordanmaya çalışıldığı araştırmalardır. Araştırmanın bağımlı değişkeni kariyer uyumluluğu iken bağımsız değişkenler psikolojik ihtiyaçların alt boyutlarından sevgi ve ait olma, güç, özgürlük ve eğlence ile azmin alt boyutlarından gayrette ısrar ve ilginin tutarlılığıdır. Bu araştırma 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz döneminde Gaziantep’te bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde eğitim gören öğrenciler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunun belirlenmesinde uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubunda toplam 390 öğrenci yer almaktadır. Araştırma kapsamında, araştırmacı tarafından hazırlanan bilgi formu, Kariyer Uyum Yetenekleri Ölçeği, Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeği ve Kısa Azim Ölçeği kullanılmıştır. Kariyer uyumluluğunun yordanmasında psikolojik ihtiyaçlar ve azmin rolünün belirlenmesi amacıyla hiyerarşik regresyon analizi kullanılmıştır. Analizin ilk aşamasında modele psikolojik ihtiyaçların alt boyutlarından sevgi, özgürlük, güç ve eğlence dâhil edilmiştir. Analizin ikinci aşamasında ise modele azmin alt boyutlarından gayrette ısrar dâhil edilmiştir. Sevgi, özgürlük, güç ve eğlenceden oluşan model kariyer uyumluluğuna ilişkin varyansın %41’ini açıklamaktadır. Analize ikinci blok olarak gayrette ısrar değişkeni dâhil edilmiştir. Gayrette ısrar değişkeni %8’lik manidar (p<.01) bir katkı sağlamaktadır. Gayrette ısrarın modele eklenmesiyle kariyer uyumluluğuna yönelik açıklanan toplam varyans %49’a yükselmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Yıl : 2020
  • DOI : 10.24106/kefdergi.3446
  • Cilt : 28
  • ISSN : 2147-9844
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2147-9844
  • Sayfa Aralığı : 1130-1141
  • IO Kayıt No : 110576
  • Yayıncı : Kastamonu Üniversitesi