Merhaba Misafir

Academicians’ Burnout Levels Akademisyenlerin Tükenmişlik Düzeylerii

PDF

Bu çalışmanın amacı, akademisyenlerin duygusal tükenmişlik, duyarsızlaşma ve kişisel başarı kaybı açısından tükenmişlik düzeylerini araştırmak ve çeşitli kişisel değişkenlerin tükenmişlik düzeyleri üzerindeki etkisini incelemektir. Bu değişkenler başlıca akademisyenlerin cinsiyeti, medeni durumu, çocuk sayısı, yaşı, üniversitedeki toplam hizmet yılı ve ekonomik durumları hakkındaki görüşlerinden oluşmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Maslach ve Jackson tarafından geliştirilmiş ve alan yazınında sıklıkla kullanılmakta olan Maslach Tükenmişlik Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesinde çalışmakta olan 48 öğretim üyesine uygulanmıştır. Veriler, 2012-2013 akademik yılı güz doneminde toplanmıştır. Bulgular genel olarak akademisyenlerin düşük tükenmişlik seviyesine sahip olduğunu göstermektedir. Hem duygusal tükenmişlik hem de kişisel başarı kaybı alt boyutlarında düşük tükenmişlik düzeyi tespit edilmiştir. Özellikle duyarsızlama alt boyutunda ise oldukça düşük tükenmişlik düzeyi elde edilmiştir. Ayrıca, kişisel değişkenlerin hiçbiri duygusal tükenmişlik, duyarsızlaşma ve kişisel başarı kaybı üzerinde anlamlı bir farklılık yaratmamıştır. Sadece kişisel başarı kaybı alt boyutunda akademisyenlerin toplam hizmet yılı göz önünde bulundurulduğunda anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2014
  • Cilt : 33
  • ISSN : 1300-302X
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 11036
  • Yayıncı : 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi