Merhaba Misafir

Yerel halkın alternatif turizm potansiyeli algılaması: Elazığ örneği

PDF

Bu çalışmada Elazığ’ın alternatif turizm potansiyelinin belirlenmesi ve yerel halkın alternatif turizm algısı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Veriler anket aracılığı ile toplanmıştır. Araştırmanın örneklemi Elazığ ilinde yerel halktan kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Yerel halkın alternatif turizm algısını belirlemek üzere T Testi ve Varyans Analizi (One-Way ANOVA) yapılmıştır. Analizler, yerel halkın alternatif turizm algısında çeşitli demografik özellikler itibarı ile farklılıklar çıktığını göstermiştir. Yerel halkın alternatif turizm algısı cinsiyetleri, medeni durumları, yaş, eğitim durumu, gelir, meslek ve ikamet süreleri itibarı ile farklılıklar göstermektedir. Çalışmanın sonuçlarının öncelikle turizm girişimcilerine, yerel ve ulusal temelde konunun karar vericilerine, bu alanda gelecekte çalışmayı düşünen akademisyenlere ve son olarak da önemli bir paydaş olan yerel halka yararlı olacağı düşünülmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 33
  • ISSN : 1300-1582
  • Sayı : 47
  • eISSN : 2148-8657
  • Sayfa Aralığı : 107-126
  • IO Kayıt No : 109424
  • Yayıncı : Erciyes Üniversitesi Yayınları