Merhaba Misafir

Ortaöğretime geçişte sınav değişikliği yaşayan öğrencilerin fen bilimleri sınav kaygılarının incelenmesi

PDF

Türkiye’de ortaokul öğrencilerinin liselere geçiş sürecinde uygulanan merkezi sınav sisteminde her yıl değişiklik yaşandığı görülmektedir. Bu değişikliğin etkisiyle öğrencilerde stres, bunalım ve kaygı gibi duygular ortaya çıkmaktadır. Bunlara bağlı olarak öğrencilerde sınav kaygısı gözükmektedir. Sınav kaygısı her alanda olduğu gibi fen bilimleri alanında da yaşanmaktadır. Dolayısıyla, bu çalışma 2018 yılında “Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş” sınavının kaldırılıp, yerine “Liselere Geçiş Sınavı” adı altında bir sınavın uygulanmaya başlaması sebebiyle sınav değişikliği yaşamış olan sekizinci sınıf öğrencilerinin fen bilimleri sınav kaygılarının ne düzeyde olduğunu incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma nicel araştırma yönteminin tarama deseninde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örneklemini Niğde’nin Ulukışla ilçesinde farklı okul bölgelerindeki 108 kız, 104 erkek, toplam 212 sekizinci sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Bu kişiler rasgele olmayan örneklem türlerinden olan uygun örneklem türü kullanılarak seçilmişlerdir. Veri toplama aracı olarak “Fen Bilimleri Sınav Kaygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Bu ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmıştır. Araştırmanın analizleri bağımsız örneklemler t-testi ve ANOVA testleri ile yürütülmüştür. Analizler sonucunda, ortaöğretime geçiş sürecinde sınav değişikliği yaşamış olan sekizinci sınıf öğrencilerinin fen bilimleri sınavı kaygı düzeylerinin orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Kadın ve erkek öğrencilerin fen bilimleri sınav kaygı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı belirlenmiştir. Benzer şekilde, okul bölgelerine (yatılı, köy ve merkez) göre öğrencilerin fen bilimleri sınav kaygıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür. Araştırmacılara yol göstermek amacıyla araştırma bulguları ve sınırlılıkları tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 8
  • ISSN : 2146-7811
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2146-7811
  • Sayfa Aralığı : 419-442
  • IO Kayıt No : 108306
  • Yayıncı : Amasya Üniversitesi