Merhaba Misafir

Bilişim teknolojileri rehber öğretmenlerinin programlama araçlarına ilişkin deneyimlerinin incelenmesi

PDF

Bu çalışmanın amacı, bilişim teknolojileri öğretmenlerinin programlama araçlarına yönelik deneyimlerinin incelenmesidir. Çalışma 2018-2019 eğitim öğretim yılının güz döneminde Giresun ilinde ortaokulda görev yapan 10 Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni ile yürütülmüştür. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden biri olan olgu bilim deseni kullanılmıştır. Olgu bilim deseni ile yürütülen çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış sorulardan oluşan mülakatlar kullanılmıştır. Mülakat soruları öğretmenlerin programlama sürecinde kullandıkları araçlar, öğrencilerin ve öğretmenlerin süreçte karşılaştığı zorluklar ve çözüm önerileri ve sürecin öğrenciler üzerindeki etkisine yöneliktir. Mülakat sorularından elde edilen bulgulara göre, öğretmenlerin büyük çoğunun süreçte kolay ve adım adım ilerleyen code.org uygulamasını kullandığı belirlenmiştir. Code.org uygulamasının yanı sıra scratch, kodu game lab, blocky, mblock, algo dijital ile programlamayı derslerine entegre ettiklerine yer verilmiştir. Bu araçların öğrenme sürecinde kullanımının öğrencilerin dikkatini çektiği, eğlenerek ve kalıcı öğrenmesine yardımcı olduğu, problem çözme ve yaratıcılıklarını geliştirdiği belirlenmiştir. Bunun yanı sıra öğrencilerin soyut düşünememesi, bireysel çalışma yürütememesi, algoritma mantığının anlaşılamaması, döngü konusu ve değişkenler mantığını anlamlandıramaması, kod bloklarını anlamlı bir şekilde bir araya getirememesi gibi olumsuz durumlara yönelik sorunlar yaşadığı da tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmenler programlama öğretiminde farkındalık oluşturmak adına çeşitli yarışmalar düzenleyerek, bu süreçte veli öğrenci iş-birliğine de yer verilmesi gerektiğini belirtmektedir. Çalışma sonunda; iyi bir programlama öğretiminin gerçekleştirilebilmesi için, öğrencilere algoritma mantığının daha erken yaşta verilmesi ve uygun öğrenme ortamlarının tasarlanması önerilmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 8
  • ISSN : 2146-7811
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2146-7811
  • Sayfa Aralığı : 373-396
  • IO Kayıt No : 108304
  • Yayıncı : Amasya Üniversitesi