Merhaba Misafir

Ortaokul öğretmenlerinin Türkiye’deki merkezi sınavlara yönelik görüşlerinin incelenmesi

PDF

Ülkelerin nüfus yapıları ve nitelikli bireylere olan ihtiyacın artması, okullarda da farklılaşmalar meydana getirmiştir. Farklı okul türlerinde öğrenim görecek öğrencilerin seçimi, merkezi sınavlarla yapılmaktadır. Bu araştırmada, ortaokul öğretmenlerinin Türkiye’de yapılan merkezi sınavlara yönelik görüşlerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada “tarama modeli” kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-19 eğitim-öğretim yılında Türkiye’nin farklı illerinde görev yapan 152 ortaokul öğretmeni oluşturmaktadır. Öğretmenlerin merkezi sınavlara yönelik görüşleri cinsiyet, çalışılan kurum, eğitim düzeyi, kitap yazarlığı ve branş değişkenleri açısından incelenmiştir. Veriler “Merkezi Sınavlara Yönelik Görüşler Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Ölçek, “Olumlu Görüşler” ve “Olumsuz Görüşler” olmak üzere iki alt faktör ve 12 sorudan oluşan beşli Likert tipindedir. Bu araştırmada, ölçeğe ait güvenirlik ”Cronbach’s alpha katsayısı (α=.86)” belirlenirken; ölçeği oluşturan “olumlu görüşler” alt faktörlerine ait Cronbach’s alpha katsayısı (α=.84) ve “olumsuz görüşler” Cronbach’s alpha katsayısı (α=.68) olarak belirlenmiştir. Araştırma bulguları, öğretmenlerin merkezi sınavlara yönelik görüşlerinin cinsiyet, eğitim düzeyi, kitap yazarlığı ve çalışılan kurum değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır. Ancak bu durumun tersine öğretmenlerin merkezi sınavlara yönelik görüşlerinde branş değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Çalışma öğretmenlerin merkezi sınavlara yönelik görüşlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi bakımından alanyazına katkı sağlayacaktır.

Yayınlandığı Kaynak : Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 8
  • ISSN : 2146-7811
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2146-7811
  • Sayfa Aralığı : 352-372
  • IO Kayıt No : 108303
  • Yayıncı : Amasya Üniversitesi