Merhaba Misafir

Öğretmen adaylarının dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerine ilişkin metaforik algıları

PDF

Teknolojik gelişmelerle birlikte öğretmen adaylarının zamanlarının çoğunu dijital ortamda geçirmeleri ve eğitimde değerlendirme sürecinin çoktan seçmeli sınavlara dayanması sonucunda bireyler kendini ifade etme konusunda sorunlar yaşamaktadır. Dolayısıyla bireylerin dil becerilerinin gelişimi konusunda eğitimcilere büyük görevler düşmektedir. Geleceğin eğitimcisi olacak öğretmen adaylarının dil becerilerine ilişkin sahip oldukları algıların tespit edilmesi, verilecek eğitimlerde uygun yöntemlerin seçilmesi konusunda yarar sağlayabilir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı öğretmen adaylarının dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerine ilişkin metaforik algılarını belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında bir devlet üniversitesinin sınıf, sosyal bilgiler ve okul öncesi öğretmenliği bölümlerine devam eden ikinci ve üçüncü sınıf 121 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının belirlenen kavramlarla ilgili algılarının ortaya konulması amacıyla veri toplama aracı olarak açık uçlu sorudan oluşan form kullanılmıştır. Formda yer alan ‘‘dinleme becerisi …’ ya benzer. Çünkü …’’, konuşma becerisi …’ ya benzer. Çünkü …’’, ‘‘okuma becerisi …’ya benzer. Çünkü …’’, ‘‘yazma becerisi …’ya benzer. Çünkü …’’ ifadelerinin katılımcılar tarafından tamamlanması istenmiştir. Formda yer alan veriler içerik analizi tekniğiyle çözümlenmiştir. Analiz sonucunda belirlenen metaforlar ile bunlara bağlı oluşturulan kategorilerin doğruluğunun belirlenmesi amacıyla metafor ve kategori listeleri çalışma alanından bir uzman ile paylaşılmıştır. Uzman görüşleri sonrasında, örtüşmeyen metaforlar üzerinde tartışılarak çalışmada kullanılan metafor ve kategorilere son şekli verilmiştir. Öğretmen adayları en fazla okuma becerisine ilişkin kategori (12) üretirken en az konuşma becerisine ilişkin kategori (7) üretmişlerdir. Dinleme ve yazma becerilerine ilişkin ise 8’er kategori üretmişlerdir. Eğitim ortamlarında en fazla okuma becerisinin gelişimine ağırlık verilmesinden dolayı öğretmen adaylarının diğer dil becerilerine dönük algılarının daha sınırlı olması beklenen durumdur. Bu durum diğer dil becerilerine yönelik eğitimlere de yoğunlaşılması gerektiğini göstermektedir. Öğretmen adayları ürettikleri metaforlarla dinleme, konuşma ve yazma becerilerinin ön koşulu olması özelliklerini vurgularken okuma becerisinin bilgi edinme/öğrenmeyi sağlama özelliğini ön plana çıkartmışlardır. Öğretmen adaylarının dil becerilerine ilişkin sahip oldukları algılardan birisi de bu konuda güçlük yaşanmasıdır fakat bu becerilerin geliştirilmesi noktasında kullanılan stratejileri ve yöntemlere değinmemişlerdir. Bu yüzden eğitimciler bu güçlüklerin tespit edilerek giderilmesi konusunda uygun strateji ve yöntemleri uygulamalıdırlar.

Yayınlandığı Kaynak : Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 8
  • ISSN : 2146-7811
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2146-7811
  • Sayfa Aralığı : 272-314
  • IO Kayıt No : 108301
  • Yayıncı : Amasya Üniversitesi