Merhaba Misafir

Jigsaw tekniği ve modellerin koligatif özellikler konusunda akademik başarı ve kavramsal anlamaya etkisi

PDF

Bu araştırmanın amacı koligatif özellikler konusunda jigsaw tekniği ile jigsaw ve modellerin birlikte uygulanmasının fen bilgisi öğretmen adaylarının akademik başarı ve kavramsal anlamalarına etkisini belirlemektedir. Araştırma ön test- son test uygulamalı yarı deneysel desene göre yürütülmüş ve 31 fen bilgisi öğretmeni adayı ile çalışılmıştır. Araştırma iki deney grubu içerecek şekilde tasarlanmış: Jigsaw grubunda (JG) işbirlikli jigsaw tekniği (n=16), Jigsaw model grubunda (JMG) jigsaw ve modeller birlikte (n=15) uygulanmıştır. Veri toplama amacıyla 15 çoktan seçmeli sorudan oluşan Koligatif Özellikler Başarı Testi (KÖBT) ve 8 açık uçlu çizim sorusundan oluşan Koligatif Özellikler Kavram Testi (KÖKT) kullanılmıştır. KÖBT verilerinin analizi için Mann- Whitney U testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi; KÖKT verilerinin analizi için betimsel analiz ve Bağımsız Örneklem t Testi yapılmıştır. Buna göre akademik başarı bakımından JMG lehine bir fark belirlenirken kavramsal anlama bakımından gruplar arasında anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir. Bununla birlikte, koligatif özellikler konusunda fen bilgisi öğretmen adaylarının kavramsal anlamalarının düşük seviyede olduğu tespit edilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : EKEV Akademi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.17753/Ekev1203
  • Cilt : 23
  • ISSN : 1301-6229
  • Sayı : 80
  • eISSN : 2148-0710
  • Sayfa Aralığı : 433-464
  • IO Kayıt No : 107453
  • Yayıncı : EKEV Yayınevi