Merhaba Misafir

Örgütlerin sosyal yardım ve sosyal sorumluluk odaklı imaj algıları: İşgörenler üzerine kesitsel bir çalışma

PDF

Bu çalışmanın amacı, işgörenlerin örgütlerinin sosyal yardım odaklı olarak sosyal sorumluluklarını yerine getirmeleri sonucunda örgütlerinin imajıyla ilgili nasıl bir düşünceye sahip olduklarını saptamaktır. Çalışmanın verileri, Kütahya 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren 19 örgütteki 361 işgören üzerinde uygulanan anket yoluyla elde edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda çalışmanın hipotezleri olarak belirlenen 7 ana hipotezin hepsi, 21 alt hipotezin ise 8 tanesi kabul edilmiştir. Yapılan Korelasyon Analizleri sonucu sosyal yardımlar ve sosyal sorumluluk ile örgütsel imaj arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Regresyon Analizi sonucu ise sosyal yardımlar ve sosyal sorumluluğun örgütsel imajı anlamlı seviyede etkilediği görülmüştür. Fark Testleri’nde ise katılımcıların algıları arasında yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, işletmedeki mesleki sınıf, toplam çalışma süresi ve pozisyon değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar da belirlenmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : EKEV Akademi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.17753/Ekev1220
  • Cilt : 23
  • ISSN : 1301-6229
  • Sayı : 80
  • eISSN : 2148-0710
  • Sayfa Aralığı : 353-370
  • IO Kayıt No : 107449
  • Yayıncı : EKEV Yayınevi