Merhaba Misafir

Sosyobilimsel konularda argümantasyona dayalı öğrenme uygulamalarının fen bilimleri öğretmen adaylarının öğrenciyi anlama bilgilerinin gelişimine etkisi

PDF

Bu araştırmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının sosyobilimsel konularda öğrenciyi anlama bilgilerinin gelişimine argümantasyona dayalı öğrenme uygulamalarının etkisini incelemektir. Araştırmanın örneklemini, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz döneminde bir devlet üniversitesinin fen bilimleri öğretmenliği programı 4. sınıfında öğrenim gören toplam 60 (deney, n=30, kontrol, n=30) öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırma, nicel ve nitel yöntemlerin bir arada kullanıldığı karma yönteme dayalı olarak sürdürülmüş ve araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın uygulama süreci haftada 2 ders saati olmak üzere 8 haftalık bir süreci içermektedir. Araştırma fen bilgisi öğretmenliği lisans derslerinden Özel Öğretim Yöntemleri- II dersinin uygulama saatlerinde yürütülmüştür. Bu ders saatlerinde deney grubundaki öğretmen adayları sosyobilimsel konularda öğrenciyi anlama bilgisine yönelik hazırlanmış argümantasyon senaryoları üzerinde çalışmışlardır. Kontrol grubundaki öğretmen adayları ise ders sunumları ve sınıf içi aktiviteler yoluyla sosyobilimsel konulara ilişkin bilgilerini yapılandırmışlardır. Araştırmanın verileri, “Sosyobilimsel Konularda Öğrenciyi Anlama Yeterliliği Algısı (SBK-ÖAYA) Ölçeği", “Sosyobilimsel Konularda Öğrenciyi Anlama Bilgisi (SBK-ÖAB) Temsil Formu” ve “Yapılandırılmamış Görüşme Formu” ile toplanmıştır. Araştırmanın nicel verileri karışık ölçümler için iki faktörlü ANOVA testi kullanılarak analiz edilmiştir. Nitel veriler ise içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. Araştırmanın nicel analiz bulguları argümantasyona dayalı öğrenme uygulamalarının fen bilimleri öğretmen adaylarının sosyobilimsel konularda öğrenciyi anlama bilgilerini geliştirmede mevcut öğretim yaklaşımına göre daha etkili olduğunu göstermiştir. Deney grubu öğretmen adaylarının nicel bulgularını desteklemek amacıyla elde edilen nitel bulgular, argümantasyona dayalı öğrenme uygulamalarının öğretmen adaylarının sosyobilimsel konulardaki öğrenciyi anlama bilgisi anlayışlarını olumlu yönde etkilediği ve bu öğretmen mesleki bilgi alanına ilişkin farkındalık oluşturmalarına önemli katkılar sağladığını göstermiştir.

Yayınlandığı Kaynak : EKEV Akademi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.17753/Ekev1275
  • Cilt : 23
  • ISSN : 1301-6229
  • Sayı : 80
  • eISSN : 2148-0710
  • Sayfa Aralığı : 263-301
  • IO Kayıt No : 107445
  • Yayıncı : EKEV Yayınevi