Merhaba Misafir

Sağlık yönetimi öğrencilerinin liderlik ve duygusal zekâ düzeylerinin incelenmesi

PDF

Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin liderlik ve duygusal zekâ düzeylerinin araştırılması, liderlik ve duygusal zekâ arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Araştırmada nicel araştırma deseni ve kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Selçuk Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümünden 232 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Anketin ilk bölümünde demografik veriler ikinci bölümünde ise “Duygusal Zekâ” Ölçeği ve “ Lidelik Özellikleri” ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programında analiz edilerek değerlendirilmiştir. Güvenilirlik testi, varyans analizi, t testi analizi ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, Duygusal zekâ ölçeğinin Cronbach Alpha değeri 0,806 gençlik liderlik özellikleri ölçeğinin ise 0,966 olarak tespit edildi. Duygusal zekâ ve liderlik ortalamaları ile cinsiyet arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Öğrencilerin sınıfları ile duygusal zekâ ve liderlik ortalamaları arasında anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Üçüncü sınıf öğrencilerinin ortalamaları birinci ve ikici sınıf öğrencilerinden yüksek çıkmıştır. Duygusal zekâ ile liderlik ortalamaları arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki tespit edilmiş olup, duygusal zekâ arttıkça liderlik davranışı da artmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : EKEV Akademi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.17753/Ekev1260
  • Cilt : 23
  • ISSN : 1301-6229
  • Sayı : 80
  • eISSN : 2148-0710
  • Sayfa Aralığı : 247-262
  • IO Kayıt No : 107444
  • Yayıncı : EKEV Yayınevi