Merhaba Misafir

Öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri ile okul etkililiği arasındaki ilişkinin incelenmesi

PDF

Bu araştırmanın genel amacı öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri ile okul etkililiği arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2018-2019 akademik yılında Erzurum merkez ilçe okullarında görev yapan ve tesadüfi örneklem yöntemi ile seçilen 313 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak örgütsel bağlılık ölçeği ile okul etkililiği ölçekleri uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde; aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız gruplar t testi, ANOVA, pearson çarpım momentler korelâsyon analizi ve basit doğrusal regresyon analizi tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucuna göre öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri ile okul etkililiği arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : EKEV Akademi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.17753/Ekev1266
  • Cilt : 23
  • ISSN : 1301-6229
  • Sayı : 80
  • eISSN : 2148-0710
  • Sayfa Aralığı : 123-136
  • IO Kayıt No : 107438
  • Yayıncı : EKEV Yayınevi