Merhaba Misafir

A Study On The Factors Affectıng Unıversıty Students Readıng Habıts

PDF

Araştırmanın amacı, İstanbul, İzmir ve Ankara’da bulunan 6 üniversitede okuyan öğrencilerin okuma alışkanlığı ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesidir. Araştırmada; üniversite öğrencilerinin okuma tercihlerinin hangi alt boyutlarda toplanmakta olduğunun yanıtı aranmaktadır. Bu problem çerçevesinde okuma tercihlerinin cinsiyete ve yerleşim birimine göre farklılaşmakta olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırmada kullanılan anket 100 maddeden oluşmaktadır. Kullanılan anket daha önceki kullanılan ankete göre daha geliştirilmiştir. Anketin birinci kısmı, bireysel bilgileri içeren (yaş, cinsiyet, yerleşim yeri, kitap okuma ve nerede okudukları, okuma sıklığı gibi..) 25 maddeden oluşmuştur. Anketin ikinci kısmı, öğrencilerin okuma tercihlerini ölçmek için 5’li Likert tipinde hazırlanmış 75 maddeden oluşmaktadır. Bu katılımcılar üzerinden elde edilen verilere ilişkin yapılan güvenilirlik analizi sonucunda Cronbach’s alfa değeri .728 olarak elde edilmiştir. Bu değer anketin oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. 35-70 maddeler arasındaki okuma alışkanlığı maddelerinin güvenirliği. 873 olarak gerçekleşmiştir. Verilerin analizi, SPSS paket programında yapılmıştır. İstatistiksel analiz olarak faktör analizi, aritmetik ortalama ve t testi; grupların görüşleri arasında farklılıkların belirlenmesine yönelik olarak ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların % 80,5’inin, okuma alışkanlığının olduğu, %19,5’inin (N=47) ise okuma alışkanlığının olmadığı tespit edilmiştir. Buna ek olarak, katılımcıların %82,2’sinin (N=198) okudukları yayınların kendilerini sosyal ve psikolojik olarak etkilediği; % 17,8’ini (N=43) ise etkilemediği sonucuna varılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi
  • Yıl : 2015
  • Cilt : 3
  • ISSN : 2148-3922
  • Sayı : 5
  • eISSN : 2148-3973
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 10685
  • Yayıncı : Güven Plus Grup A.Ş.