Merhaba Misafir

6. sınıf öğrencilerinin doğal kaynakların bilinçsizce tüketimi ve oluşan çevre sorunları hakkında hazırbulunuşluk düzeylerinin karikatürlerle belirlenmesi

PDF

Bu çalışmanın amacı, 6. sınıf Sosyal Bilgiler dersi “Üretim, Dağıtım ve Tüketim” öğrenme alanında yer alan “Dünyamıza Sahip Çıkalım” konusunun öğretiminden önce doğal kaynakların aşırı tüketimi, yenilenemeyen enerji kaynaklarının çevreye verdiği zararların neler olduğu hakkında öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini karikatür yoluyla belirlemektir. Çalışma, “kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder” kazanımı ile doğrudan ilgilidir. Bu amaçla çalışma 2018-2019 öğretim yılı 6. sınıf düzeyinde 50 öğrenci ile yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak çalışma yaprakları kullanılmıştır. Çalışma yapraklarında çevre kirliliğini ifade eden karikatürlerle ilgili üç soru sorulmuştur. Bunlar; karikatürde verilmek istenen mesajın ne olduğu, kirlilik/sorunun kaynağının ne olduğu, kirlilik/çevre sorununun çözümünde neler yapılabileceği şeklindedir. Veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Öğrenci cevapları, doğru algı, yanlış algı, cevapsız, şeklinde üç alt tema altında tasnif edilmiştir. Bulgulara ait edinilen sonuçlar, tablolar haline getirilmiş; öğrencilere ait görüşler ilgili tablolara altında verilmiştir. Veriler analiz edildiğinde öğrencilerin çevre sorunları hakkında hazırbulunuşluk düzeylerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte ilk iki soruya verilen cevapların üçüncü soruya verilen cevap oranlarından daha yüksek olduğu görülmüştür. Öğrencilerin hazırbulunuşluk düzey ortalaması tüm doğru cevaplar değerlendirildiğinde %74,94 olarak tespit edilmiştir. Çalışmanın sonucunda karikatür kullanımının Sosyal Bilgiler ders kazanımlarına yönelik hazırbulunuşluk düzeyinin belirlenmesine katkı sağlayacağı, çevre farkındalığı oluşturmada etkili bir araç olarak kullanılabileceği ortaya çıkmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : International Primary Education Research Journal - IPERJ
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 3
  • ISSN : 2602-4071
  • Sayı : 1
  • Sayfa Aralığı : 10-22
  • IO Kayıt No : 105690
  • Yayıncı : Özkan Çelik