Merhaba Misafir

Graston tekniği ile statik germe uygulamasının Latissimus Dorsi kası esnekliği üzerine etkinliğinin karşılaştırılması

PDF

Amaç: Çalışmanın amacı kas esnekliğini arttırmaya yönelik Aletli Yumuşak Doku Mobilizasyonu yöntemi olan Graston Tekniği ile Statik Germe Egzersizleri uygulamasını etkinlik yönünden karşılaştırmaktır. Materyal ve Yöntem: Çalışmaya Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim görmekte olan öğrencilerden 5 kadın 13 erkek öğrenci gönüllü olarak katılmıştır (Yaş=21,5± 2,9yıl). Graston Tekniği ve Statik Germe Egzersizleri birer hafta arayla katılımcılara uygulanmıştır. Esnekliği değerlendirilecek olan Latissimus Dorsi kası için egzersizler öncesi ve sonrası esneklik skorları alınmıştır. Tanımlayıcı veriler ve ön test son test farkları için IBM SPSS sürüm 22 bilgisayar programında Wilcoxon Sıralı İşaretler testi kullanılmıştır. Anlamlılık seviyesi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Her iki uygulama sonucu Latissiumus Dorsi kasının esnekliğinde artış sağlanmıştır. Uygulamanın etkinliği birbiri ile karşılaştırıldığında aralarında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Sonuç: Statik germe uygulaması kas üzerinde tonus azalması oluşturarak esnekliği arttırsa da aynı zamanda kas dejenerasyonu ve lokal yorgunluk oluşum riski taşıdığı için Graston Tekniğinin uygulanmasının sporcu açısından kassal esneklik ve de kassal performans açısından daha avantajlı bir yaklaşım olacağı düşünülmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Sports, Exercise and Training Science