Merhaba Misafir

Ayakkabının statik ve dinamik denge performansına etkisi

PDF

Amaç: Bu çalışmanın amacı ayakkabının statik ve dinamik denge performansına etkisinin olup olmadığının belirlenmesi ve kuvvet ile static ve dinamik denge arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Materyal ve Metot: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde okuyan 34 öğrenci (22 erkek, 12 kadın) (Yaş: 22.79±1.64 yıl, Boy: 171.65±8.04 cm; Vücut Ağırlığı (VA): 64.13±10.71 kg) bu çalışmaya katılmıştır. İzometrik kuvvet ölçümü sonrasında rastgele olarak farklı günlerde ayakkabılı ve ayakkabısız olarak dinamik ve statik denge ölçümleri yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizi için SPSS 16.0 paket programı kullanılmıştır. Veriler normal dağılım gösterdiği için ayakkabılı ve ayakkabısız yapılan her bir denge testinde, fark olup olmadığının saptanması için “Paired-Sample t” testi yapılmıştır. Ayrıca değişkenler arasındaki ilişki için “Pearson korelasyon katsayısı” kullanılmıştır. Bulgular: Statik testlerden stork testinde ayakkabının bir etkisinin olmadığı görülürken, flamingo denge testinde ayakkabının anlamlı (p<0,00) olarak dengeyi sağlamada etkili olduğu saptanmıştır. Y denge testinde sadece sağ ayak yerde iken posterolateral yöne uzanmada çıplak ayak lehine (p<0,03), yıldız denge testinde sol ayak yerdeyken posterior yöne uzanmada çıplak ayak lehine (p<0,03), sağ ayak yerdeyken ise anteromedial yöne uzanmada ayakkabı lehine (p<0,00) anlamlı fark vardır. Y denge testi ile bacak kuvveti arasında orta düzeyde pozitif ilişki, yıldız denge testi ile yine bacak kuvveti arasında anlamlı düşük düzeyde ilişki belirlenmiştir. Sonuç: Ayakkabının sadece flamingo testinde dengeyi sağlamada olumlu etkisi olduğu, stork ve dinamik testlerden Y ve Yıldız denge testlerini etkilemediğini söyleyebiliriz. Denge testlerinden en çok yıldız denge testinin kuvvet performansından etkilendiğini, özellikle statik testlerin bacak kuvvetiyle ilişkisinin olmadığını belirlenmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Sports, Exercise and Training Science