Merhaba Misafir

60-72 aylık çocukların bilişsel, sosyal- duygusal ve özbakım yeterliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Kuzey Kıbrıs örneği

PDF

Okul öncesi dönem, çocuğun birçok becerisinin (öz bakım, sosyal- duygusal, bilişsel vs.) gelişmesi için kritik bir dönemi oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı; çalışan ve ev hanımı annelerin çocuklarında bilişsel, sosyal- duygusal ve öz bakım gelişim özellikleri arasında bir farklılaşma olup olmadığını incelemektir. Araştırma tarama modeli ile gerçekleştirilmiş ve betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırmanın evreni Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa'da yaşayan 60-72 aylık yaş grubu çocukları olan çalışan ve ev hanımı olan anneler oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak okul öncesi öğretim programında 60-72 aylık yaş grubunun sahip olması gereken bilişsel, sosyal-duygusal ve öz bakım becerileri gelişim özelliklerinden oluşan bir dereceleme ölçeği kullanılmıştır. Araştırma verileri 2016 Şubat ve Mart aylarında toplanmış ve analiz edilmiştir. Bu dereceleme ölçeğinin kişisel bilgiler formunda annenin eğitim durumu, annenin yaşı, çocuk sayısı, annenin çalışıp çalışmama durumu ve mesleği hakkında sorular yer almıştır. Sonuçlara bakıldığı zaman çalışan annelerin çocuklarının öz bakım becerileri ve sosyal-duygusal gelişim özellikleri açısından çalışmayan annelerin çocuklarına nispeten daha yüksek puanlar almıştırlar. Ayrıca annenin eğitim düzeyi daha yüksel olan çocukların sosyal duygusal gelişim puanları ve özbakım becerilerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte yaşı daha büyük olan annelerin çocuklarının özbakım becerilerinin daha iyi bir düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Folklor/Edebiyat
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.22559/folklor.967
  • Cilt : 25
  • ISSN : 1300-7491
  • Sayı : 97
  • Sayfa Aralığı : 557-575
  • IO Kayıt No : 103410
  • Yayıncı : Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Yayınları