Merhaba Misafir

Beden eğitimi öğretmen adaylarının akademik başarılarında yükseköğretime Geçiş Sınavı, Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı ve özel yetenek sınav puanlarının etkisi: Mersin Üniversitesi örneği

PDF

Çalışmanın amacı, beden eğitimi öğretmen adaylarının akademik başarılarında (GNO) Yükseköğretime Geçiş Sınavı puanları (YGS), Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) ve Özel Yetenek Sınav Puanlarının (ÖYSP-SP) etkisini incelemektir. Bu araştırma retrospektif ve kesitsel çalışma türündedir. Örneklem grubunu beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünden son beş yılda mezun olmuş toplam 189 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veriler, geçmişe dönük arşiv taraması yoluyla resmi kaynaklardan alınmıştır. Verilerin analizinde Levene’s testi, t testi, One-Way ANOVA testi, Kruskal-Wallis H testi ve varyansların homojen olmadığı durumlarda Welch testi kullanılmıştır. Post-Hoc test olarak Scheffe ve Tamhane’s T2 testleri uygulanmıştır. Bağımsız değişkenler arasındaki ilişki için korelasyon, bağımlı değişkeni bağımsız değişkenlerin yordama gücünü test etmek için de Çoklu Doğrusal Regresyon ® analizleri yapılmıştır. Hata payına 0,01 ve 0,05 olarak bakılmıştır. YGS puanları cinsiyete göre farklılık göstermektedir. Erkeklerin puan ortalamaları (M= 264,99; SD= 37,05) kadınların ortalamalarından (M= 241,22; SD= 34,66) anlamlı biçimde yüksek bulunmuştur (p<0,05). Aynı zamanda, YGS puan aralığı 160,00-210,00 olanlar 260,01-310,00 ve 310,01-360,00 aralığında olanlardan daha yüksek ÖYSP-SP puanına sahiptirler (p<0,05). YGS’den 310,01-360,00 arası puan alanlar 160-210 ve 210,01-260,00 arası puan alanlardan daha yüksek GNO’ya sahiplerdir (p<0,05). Yerleştirme Puanı (YP) ile ÖYSP-SP ve AOBP arasında pozitif ve yüksek (p<0,01), YP ile YGS arasında negatif bir korelasyon bulunmaktadır (p>0,01). YP ile GNO arasında herhangi bir ilişki görülmemesine rağmen, GNO ile YGS ve AOBP arasında pozitif korelasyon gözlenmiştir (p<0,01). Regresyon analizi sonucuna göre YGS, AOBP ve GNO arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu, GNO ile ÖYSP-SP arasında ise anlamlı bir ilişkinin olmadığı bulunmuştur (R= ,49; R2= ,24; p<0,01), YGS Puanı ve AOBP akademik başarıdaki toplam varyansın % 24’ünü açıklayabilmektedir. Sonuç olarak, Düşük YGS puanı olanlar özel yetenek sınavlarında daha başarılı olurken, bu başarı öğretmen adaylarının akademik başarıları üzerinde etkili değildir. Adayların akademik başarılarında en etkili olan değişken AOBP’dır. Bu nedenle, beden eğitimi öğretmen aday seçiminde AOBP'na önem verilmelidir.

Yayınlandığı Kaynak : Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.30655/besad.2019.18
  • Cilt : 11
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2602-3644
  • Sayfa Aralığı : 84-94
  • IO Kayıt No : 103294
  • Yayıncı : Türkiye Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği