Merhaba Misafir

Psikolojik sermayenin bireysel performansa etkisi: Hemşireler üzerinde bir araştırma

PDF

Bu çalışma sağlık hizmetlerinin önemli bir parçası olan hemşirelerde psikolojik sermaye düzeylerinin belirlenmesi ve psikolojik sermayenin bireysel performansa etkisini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırma Malatya’da bir kamu hastanesinde 150 hemşireden elde edilen veriler doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Veri toplama araçları olarak yararlanılan ölçekler Luthans vd., (2007)’nin geliştirdiği; Çetin ve Basım (2012)’ın Türkçeye adaptasyon çalışmasını yaptığı Psikolojik Sermaye Ölçeği ile Schepers (2005)’ın geliştirip Özpehlivan (2015)’nın geçerlilik güvenirlik çalışmasını yaptığı Bireysel Performans Ölçeği’nden yararlanılmıştır. Verilerin analizinde sayı-yüzdelik hesaplama, frekans, t testi, tek yönlü varyans analizi, pearson kolerasyon analizi, basit ve çoklu regresyon analizi yöntemleri uygulanmıştır. Bu çalışmada psikolojik sermayenin ve alt boyutlarından öz yeterlilik alt boyutunun bireysel performansı istatiksel açıdan anlamlı ve pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.18506/anemon.520715
  • Cilt : 7
  • ISSN : 2147-7655
  • Sayı : 7
  • eISSN : 2149-4622
  • Sayfa Aralığı : 105-114
  • IO Kayıt No : 103231
  • Yayıncı : Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü