Merhaba Misafir

Mikrobiyal keratit olgularının demografik, laboratuvar ve klinik bulguları

PDF

Amaç: Bu çalışmada, kliniğimizde mikrobiyal keratit tanısı ile yatırarak takip ettiğimiz hastaların epidemiyolojik özelliklerini, klinik bulgularını, risk faktörlerini, direkt bakı ve kültür sonuçlarını inceleyip, bölgemizdeki etken mikroorganizmaları ve risk faktörlerini değerlendirerek ampirik tedavi protokolümüzü gözden geçirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Haziran 2017 ile Haziran 2018 tarihleri arasında kliniğimizde keratit tanısı ile yatırarak takip ettiğimiz hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Klinik bulgular, risk faktörleri, mikrobiyolojik bulgular, ampirik tedavi ve tedaviye alınan yanıtlar değerlendirildi. Bulgular: 9 erkek, 9 kadın olmak üzere 18 hastanın 18 gözü değerlendirildi.(ort.yaş 67.8) Olguların %27.8’inde mikrobiyolojik bulguya rastlanıldı. %27.9’unda predispozan faktör olduğu görüldü. Tedavi öncesi görme keskinlikleri değerlendirildiğinde %11.1’i ışık hissi negatif, %16.7’si ışık hissi pozitif, %38,9’u el hareketleri pozitif, %16.7’si parmak sayma, %16.7’si 0.05 ve üzeriydi. Tedaviye alınan klinik yanıt değerlendirildiğinde hastaların % 72.2 sinde olumlu yanıt görüldü. Tedavi sonrası görme keskinliklerine baktığımızda, %11.1’i ışık hissi negatif, %5.6’sı ışık hissi pozitif, %33.3’ü el hareketleri, %27.8’i parmak sayma, %22.2’si 0.05 ve üzerindeydi. Taburculuk esnasındaki en yüksek görme keskinliği 0.1’di. Sonuç: Keratitler tek taraflı körlüğün önde gelen sebeplerindendir. Erken tanı ve tedavisinin prognozu belirlemedeki rolü büyüktür. Bölgesel risk faktörleri ve o bölgede en sık saptanan patojenler göz önüne alınarak uygun ampirik tedavi ile başarı sağlanabilir. Kültür-antibiyogram ve direkt mikroskobik bakı ise tedaviye yanıt alınamayan olgularda ciddi destek sağlamaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Cukurova Medical Journal
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.17826/cumj.461134
  • Cilt : 44
  • ISSN : 2602-3032
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2602-3040
  • Sayfa Aralığı : 891-897
  • IO Kayıt No : 102748
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi