Merhaba Misafir

Psödoeksfoliasyon ve aköz hümörde matriks metalloproteinaz-2 düzeyi

PDF

Amaç: Bu çalışmanın amacı primer açık açılı glokom (PAAG), psödoeksfoliasyon sendromu (PES), psödoeksfoliatif glokom (PEG) hastalarında aköz hümörde matriks metalloproteinaz-2 (MMP-2) düzeylerini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Bu prospektif çalışmada PES, PEG, PAAG' lu olgular ile kontrol grubunda yer alan kataraktlı olgularla birlikte toplam 97 hastanın 117 gözünden alınan humör aköz örneklerinde MMP-2 düzeyleri immünoassay ELİSA yöntemi ile ölçüldü. Her grup kontrol grubu ve birbirleri ile karşılaştırıldı. Bulgular: Humörde aközde tespit edilen total MMP-2 seviyeleri; kontrol grubunda ortalama 56.69±51.3 ng/ml, PES grubunda 97.84±81.12 ng/ml, PEG grubunda 108.00±83.7 ng/ml ve PAAG grubunda 83.89±71.68 ng/ml idi. PES, PEG ve PAAG grubunda bulunan MMP-2 seviyeleri, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında yüksek bulunmasına rağmen PES, PEG ve PAAG grupları arasında humör aköz ortalama MMP-2 düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Sonuç: Çalışmamızda PE gruplarında, hem kontrol grubu hem de PAAG’lu gruba göre ortalama MMP-2 seviyelerinin yüksek olduğu bulundu. Ancak PE’lu grup ile PAAG grubu arasında istatistiksel anlamlı bir fark yoktu. Sonuç olarak PE’lu olgularda MMP-2 döngüsündeki bozukluğun PEM birikiminde önemli mekanizmalardan biri olabileceği ve GİB artışında da önemli rol oynadığı kanısına varıldı.

Yayınlandığı Kaynak : Cukurova Medical Journal
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.17826/cumj.507221
  • Cilt : 44
  • ISSN : 2602-3032
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2602-3040
  • Sayfa Aralığı : 835-839
  • IO Kayıt No : 102740
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi