Merhaba Misafir

Üreazın modifiye edilmiş florisile kovalent immobilizasyonu ve serbest ve immobilize üreazın karakterizasyonu

PDF

Amaç: Bu çalışmada, Canavalia ensiformis kaynaklı üreazın modifiye edilmiş Florisil’e (magnezyum silikat) kovalent immobilize edilmesi ve immobilize üreazın karakterizasyonunun yapılarak biyoreaktör uygulamalarında kullanılabilirliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Florisil, 3-aminopropiltrietoksisilan ile aktifleştirilmiş daha sonra glutaraldehit ile modifiye edilmiştir. Modifiye edilmiş desteğe üreazın kovalent immobilizasyonu gerçekleştirilmiştir. Desteğin ve immobilize üreazın taramalı elektron mikroskobunda görüntüleri incelenmiştir. Serbest ve immobilize üreazın optimum pH’sı, optimum sıcaklığı, kinetik parametreleri (Km, Vmax, kcat/Km) belirlenmiş ve 4°C’de ve oda sıcaklığında depolama kararlılıkları incelenmiştir. İmmobilize üreazın tekrar kullanım kararlılığı kesikli tip reaktörde araştırılmıştır. Bulgular: Serbest ve immobilize üreaz için optimum pH sırasıyla 7,0 ve 6,5; optimum sıcaklık ise 50 ve 60°C olarak belirlenmiştir. İmmobilizasyondan sonra enzimin Km değeri 2,2 kat artmıştır. İmmobilize üreazın katalitik etkinliği, serbest üreazın katalitik etkinliğinin %0,1’i kadar bulunmuştur. Oda sıcaklığında ve 4°C’de serbest üreaz 5 gün sonunda aktivitesini tamamen kaybederken, aynı koşullarda immobilize üreaz 12 gün sonunda aktivitesini kaybetmemiştir. İmmobilize üreaz kesikli tip biyoreaktörde 10 kullanım sonunda başlangıç aktivitesinin %50’sini korumuştur. Sonuç: İmmobilize üreaz, serbest üreaza göre düşük aktivite göstermekle beraber, depolama kararlılığının ve biyoreaktör uygulamalarında tekrar kullanımının yüksek olması immobilize üreazın serbest üreaza göre kullanım potansiyelini arttırmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Cukurova Medical Journal
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.17826/cumj.453980
  • Cilt : 44
  • ISSN : 2602-3032
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2602-3040
  • Sayfa Aralığı : 811-818
  • IO Kayıt No : 102735
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi