Merhaba Misafir

Sıçanlarda immünsupresyonsuz xenotransplantasyon uygulamasının etkililiği

PDF

Amaç: Çalışmamızın amacı, insan paratiroid dokularından izole edilen hiperplazik hücrelerin, sıçanlara immünsupresan verilmeden transplante edilerek transplantasyon verimliliğinin incelenmesidir. Gereç ve Yöntem: Çalışmada, paratiroid hiperplazi tanısıyla opere edilen 62 yaşında erkek hastadan izole edilen hiperplazik paratiroid hücreleri kullanıldı. Alıcı olarak üç adet erkek Sprague Dawley sıçan kullanıldı. İnsandan elde edilen hücreler sıçanlara immünsupresan uygulanmadan transplante edildi. Transplantasyon işlemi sırasında hücreler doğrudan sırasıyla, vena portaya, vena cavaya ve periferik vene enjekte edildi. Transplantasyon başarısının takibi açısından total parathormon (PTH) ve serum kalsiyum düzeyleri, transplantasyon öncesinde ve sonrasında ölçüldü. Bulgular: Sıçanların transplantasyon öncesi total PTH düzeyleri 1,4-4,2 pg/mL aralığında, 45. gün değerleri ise 6,2-17,1 pg/mL aralığında tespit edildi. Sonuç: Periferik dolaşımdan ve vena portadan yapılan transplantasyonun, vena cavaya göre daha başarılı olduğu belirlendi. Sonuç olarak nakil işleminde periferik venden hücre naklinin yararlı olabileceği düşünüldü. Sunduğumuz çalışmanın ilerleyen dönemlerde hayvan sayısı arttırılarak tekrarlanması araştırmayı kuvvetlendirecektir.

Yayınlandığı Kaynak : Cukurova Medical Journal
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.17826/cumj.486224
  • Cilt : 44
  • ISSN : 2602-3032
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2602-3040
  • Sayfa Aralığı : 782-787
  • IO Kayıt No : 102725
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi