Merhaba Misafir

Hemşirelik öğrencilerinin ahlaki duyarlılıklarının profesyonellik tutum düzeylerine etkisi

PDF

Amaç:Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin ahlaki duyarlılıklarının profesyonellik tutum düzeylerine etkisinibelirlemek amacıyla yapılmıştır.Gereç ve Yöntem:Araştırma, Ankara’da bir üniversitenin hemşirelik bölümünde öğrenim gören öğrencilerle tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören ve araştırmaya katılmaya gönüllü olarak kabul eden528 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma verileri; Tanıtıcı Özellikler Formu, Öğrenci Hemşirelere Yönelik Profesyonellik Tutum Ölçeği ve Ahlaki Duyarlılık Anketi kullanılarak toplanmıştır.Bulgular:Öğrencilerin Profesyonellik Tutum Ölçeği puan ortalaması 3.98±0.54 (1-5) ve Ahlaki Duyarlılık Anketi puan ortalaması 2.76±0.71’dir (1-5). Kadın öğrenciler ile hemşireliği kendi isteğiyle ve ilk sıralarda seçen öğrencilerin profesyonellik tutumları ve ahlaki duyarlılıkları daha y üksek bulunmuştur. Sınıf düzeyi arttıkça öğrencilerin profesyonellik tutumunun artmasına rağmen ahlaki duyarlılıklarının azaldığı saptanmıştır.Öğrencilerin ahlaki duyarlılık ölçeğinin; özerklik, yarar sağlama ve bütüncül yaklaşım alt boyutlarındaki puanlarının yükselmesi ile profesyonellik tutumlarının arttığı belirlenmiştir.Sonuç:Öğrencilerin ortalamanın üzerinde profesyonel tutum sergiledikleri, ortalama düzeyde ahlaki duyarlılığa sahip oldukları ve ahlaki duyarlılıklarının profesyonellik tutum düzeylerini etkilediği belirlenmiştir. Hemşirelerin ahlaki duyarlılığının yüksek olması, profesyonelleşmeye katkıda bulunarak hemşirelik bakımının kalitesini doğrudan etkileyecektir. Bu nedenle öğrencilere ahlaki duyarlılığın ve profesyonel davranışların kazandırılmasına yönelik eğitim programlarının düzenlenmesi önerilmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Cukurova Medical Journal
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.17826/cumj.484901
  • Cilt : 44
  • ISSN : 2602-3032
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2602-3040
  • Sayfa Aralığı : 712-722
  • IO Kayıt No : 102701
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi