Merhaba Misafir

12-14 yaş badminton sporcularının spora katılım motivasyonlarının incelenmesi

PDF

Bu çalışma 12-14 yaş badminton sporcularının, farklı değişkenlere (yaş, cinsiyet, müsabaka illeri) göre spora katılım motivasyonlarını incelemek amacı ile yapılmıştır. Bu çalışmadaki örneklem grubu, 2018 yılı Anadolu Yıldızlar Ligi Çeyrek Final Müsabakaların yapıldığı Çorum, Malatya, Bursa ve Konya illerine gelen 365 (Kadın: 200, Erkek: 165) badminton sporcusundan oluşmaktadır. Araştırmada sporcuların katılım motivasyonları Gill ve ark., (1983) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlaması Çelebi (1993) tarafından yapılmış olan (Akt: Bayar, 2010) ‘‘Katılım Motivasyonu Anketi’’ kullanılarak belirlenmiştir. Söz konusu ölçeğin bu çalışmada güvenirlik katsayısı α = 0,84 olarak hesaplanmıştır. Araştırmada verilerin analizi SPSS 25 istatistik paket bilgisayar programıyla yapılmış olup örneklem grubunu tanımlamak amacıyla tanımlayıcı istatistik değerleri dikkate alınmıştır. Spora katılım motivasyonları incelendiğinde ‘‘Başarı/Statü, Fiziksel Uygunluk, Arkadaşlık, Eğlence ve Beceri Gelişimi’’ alt boyutlarında cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunurken (p<0,05) ‘‘Takım Üyeliği, Yarışma ve Hareket’’ alt boyutlarında ise cinsiyete göre anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0,05). Yaş bakımından spora katılım motivasyonları incelendiğinde yine istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0,05). Badminton sporcularının spora katılım motivasyonlarını etkileyen faktörlerin cinsiyet değişkenine göre ‘‘Başarı/Statü, Fiziksel Uygunluk, Arkadaşlık, Eğlence ve Beceri Gelişimi’’ alt boyutları istatistiki olarak anlamlı iken (p<0,05) yaş gruplarına göre tüm alt boyutlarda anlamsız bulunmuştur (p>0,05). Müsabakaların yapıldıkları iller bakımından ‘‘Arkadaşlık’’ alt boyutu istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır (p<0,05).

Yayınlandığı Kaynak : Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spormetre Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.33689/spormetre.518280
  • Cilt : 17
  • ISSN : 1304-284X
  • Sayı : 3
  • Sayfa Aralığı : 162-174
  • IO Kayıt No : 101634
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi