Merhaba Misafir

Beden eğitimi öğretmeni adaylarının mesleki etik ilkelere ve öğretmenliğe yönelik tutumlarına ilişkin görüşleri

PDF

Bu çalışmanın amacı, beden eğitimi öğretmeni adaylarının, öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile beden eğitim öğretmenlerinin mesleki etik ilkelerine ilişkin görüşlerini incelemektir. Araştırmanın modeli betimseldir. Araştırmanın çalışma grubu 416 kişiden oluşmaktadır. Veriler nicel yolla toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak, beden eğitimi öğret-menleri mesleki etik ölçeği ve öğretmenliğe ilişkin tutum ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada verilerin çarpıklık ve basıklık değerleri ile normallik analizine bakılmış ve verilerin normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Bu nedenle verilerin analizi için parametrik testlerden ilişkisiz t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Beden eğitimi öğretmen adaylarının, beden eğitimi öğretmen meslek etiği ilkelerinin profesyonellik, sorumluluk, saygı ve dürüstlük alt boyutları ile öğretmenliğe ilişkin tutumları arasında orta düzeyde ve pozitif yönde bir ilişki olduğu saptanmıştır. Meslek etiği ilkelerinin alt boyutlarında ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarda, kadınlar lehine anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlik formasyon eğitimi alan antrenörlük eğitimi, spor yöneticiliği ve rekreasyon bölümü öğrencileri ile beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin, beden eğitimi öğretmen meslek etiği ilkelerinin profesyonellik, sorumluluk, saygı ve dürüstlük alt boyutları ile öğretmenliğe ilişkin tutumları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Beden eğitimi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumun olumlu, meslek etiğine uyma eğiliminin yük-sek olduğu görülmüştür. Kadın beden eğitimi öğretmen adaylarının, erkeklere göre, öğretmenlik mesleğini yapmaya daha yatkın olduğu, meslek etiğine uyma eğiliminin yüksek olduğu saptanmıştır. Formasyon alan ve öğretmenlik bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının, öğretmenliğe ilişkin tutumu ile meslek etiğine ilişkin görüşleri arasında fark bulunmamıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spormetre Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.33689/spormetre.526089
  • Cilt : 17
  • ISSN : 1304-284X
  • Sayı : 1
  • Sayfa Aralığı : 197-208
  • IO Kayıt No : 101501
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi