Merhaba Misafir

Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümlerinin geleceği: Değişen talepler karşısında politika önerileri

PDF

Üniversitelere önemli yatırımların yapıldığı bir dönemde yükseköğretime olan talebin düşmesi hem akademinin sorunu, hem de batık maliyetler ve kaynakların verimli kullanılamaması nedeniyle bir kamu maliyesi sorunudur. Bu çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren bazı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümleri sayılarında ve öğrenci sayılarında gözlemlenen değişimin tarihsel bir değerlendirmesi yapılarak, son dönemde gözlemlenen yerleşen öğrenci sayılarındaki azalmanın ardındaki olası nedenler ve bölümlerin mevcut durumları tartışmaya açılacaktır. Çalışmada kontenjan ve yerleştirme sayılarının eş zamanlı olarak açıklanmaya başlandığı 2002 yılından 2018 yılına kadar olan döneme ait ÖSYM verileri kullanılarak yıllara göre bölüm sayıları, kontenjanları ve yerleştirme sayıları ve oranlarındaki değişim incelenecektir. 2012 yılına kadar bölüm sayısı, bölüm kontenjanları ve yerleşen öğrenci sayılarında bir artış gözlemlenmekteyken, sonrasında, 2016 yılı hariç, yerleşen öğrenci sayılarında önemli azalmalar gözlemlenmektedir. Büyük şehirlerdeki ve köklü üniversiteleri olan gelişmiş il merkezlerindeki devlet üniversiteleri bünyesindeki bölümlerin kontenjanlarını doldurdukları, daha yeni kurulmuş üniversitelerdeki bölümlerin örgün öğretim ve ikinci öğretim kontenjanlarına taleplerin azaldığı, vakıf üniversitelerine bağlı programlara olan talebin düştüğü görülmektedir. Bu düşüşün nedenleri incelenirken ilgili bölümler arası nitelik ve nicelik farklılıkları, dünya genelinde gözlemlenen eğilimler, Türkiye özelinde İİBF ve SBF bölümlerine olan ilginin azalması, mezunların istihdam sorunları gibi değişkenler karşılaştırmalı olarak incelenerek sonuçlar tartışılacak ve ilgili kurumlar için politika seçenekleri ortaya konulacaktır.

Yayınlandığı Kaynak : Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 33
  • ISSN : 1300-1582
  • Sayı : 46
  • eISSN : 2148-8657
  • Sayfa Aralığı : 55-75
  • IO Kayıt No : 100839
  • Yayıncı : Erciyes Üniversitesi Yayınları